United team of Georgia on the Games of People of the USSR. V.Serebrennikov, I.Elerdashvili, L.Mdzinarishvili, R.Abjandadze, G.Lukashvili, M.Janvarashvili, G.Kokaia, I.Ermolova, V.Uraevsky, K.Minaeva. Moscow, 1956